Pro novináře

Podmínky platnosti akreditace – Práva a povinnosti akreditované osoby

 

              1            Označení akreditované osoby (reflexní vestou CDS) bude nošeno viditelně na sobě, je nepřenosné, majetkem pořadatelem závodu a porušení bezpečnostních či organizačních pravidel závodu, jakož i neuposlechnutí instrukcí organizačních pracovníků vede k okamžitému odebrání tohoto označení a vykázání dané osoby z areálu. Na vestě musí být logo CDS. Reflexní vesta CDS neopravňuje k vjezdu jakýchkoliv vozidel.

              2            Akreditovaná osoba může materiály získané v rámci akreditace využívat pouze k žurnalistickým účelům. Použití materiálu ke komerčnímu účelu se řídí dodatkem č. 1 těchto podmínek.

              3            Každá akreditovaná osoba má právo vstupovat do vymezeného prostoru závodu, které nejsou divákům přístupné, vždy jen s oblečenou reflexní vestou a za bezpodmínečného dodržování veškerých bezpečnostních pravidel motoristického sportu, pokynů pořadatelské služby, promotéra, traťových komisařů a bezpečnostní služby. Svým chováním nesmí ohrozit hladký průběh závodu, svou bezpečnost ani bezpečnost jiných osob. Porušení tohoto bodu bude akreditovaná osoba okamžitě vyvedena z akce.

              4            Akreditovaná strana a každý držitel pasu si je vědom toho, že motoristický sport je nebezpečný a daného podniku se zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v budoucnosti nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat promotéra ani majitele autodromu, účastnící se teamy nebo jezdce, jiné organizace participující na podniku, včetně ředitelství, jednotlivých členů, činovníků, zaměstnanců, agentů, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v případě, že dojde k osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu a na straně držitele pasu v souvislosti s jeho přítomností na podniku.

              5            Akreditovaná strana se zavazuje nepoškozovat promotéra a nepožadovat po nich, ani jejich činitelích, náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou (osobní zranění, úmrtí, škody nebo ztráty jiného druhu), které vznikly při daném podniku.

              6            Pokud v průběhu akreditačního řízení dojde ke zrušení spolupráce s vysílající organizací, má žadatel o akreditaci povinnost oznámení této skutečnosti. Automaticky tím tak vzniká povinnost požádat o novou akreditaci. V opačném případě nemůže být žadateli akreditace udělena.

              7            Žadatel o akreditaci je povinen dodržovat hygienická a kulturní pravidla spojená s jeho prací a pracovištěm na kterém ji bude vykonávat. Zavazuje se neomezovat svým chováním a jednáním své spolupracovníky, jiné novináře a osoby činné na daném sportovním podniku.

              8            Akreditovaný fotograf je povinen do 7 dnů vložit na drifting.cz do svého profilu album fotek z daného závodu na kterou mu byla udělena akreditace. Album musí obsahovat minimálně 30 fotografií ve kterých bude umístěno logo Drift Challenge, které je ke stažení na drifting.cz. Po porušení toho bodu nebude udělena akreditace na další závod, na který se bude chtít novinář přihlásit a po opětovném nesplnění podmínek bude profil fotografa deaktivován a nemá nárok na opětovné schválení profilu.Zveřejňování fotografií kdekoli, je podmíněno vložením LOGA CDS - Drift Challenge do fotografie. 

              8            Akreditovaný novinář je povinen do 7 dnů zaslat článek z daného závodu včetně fotodokumentace na kterou mu byla udělena akreditace na josef.strnad@drifting.cz. Po porušení toho bodu nebude udělena akreditace na další závod, na který se bude chtít novinář přihlásit a po opětovném nesplnění podmínek bude profil novináře deaktivován a nemá nárok na opětovné schválení profilu.

              9        Amatérský Fotograf je povinen se po udělení akreditace dostavit na akci do určeného prostoru pro vyzvednutí reflexní vesty a zaplatí poplatek 200,- Kč. Po skončení závodu je povinen vestu vrátit a bude mu vráceno 50,- Kč. Nevrácení vesty opravňuje pořadatele k neudělení akreditace anebo vyškrtnutí ze seznamu novinářů.

              10         Novinář je povinen se po udělení akreditace dostavit na akci do určeného prostoru pro vyzvednutí reflexní vesty a zaplatí kauční poplatek 200,- Kč. Po skončení závodu je povinen vestu vrátit a bude mu kauční vrácen. Nevrácení vesty opravňuje pořadatele k neudělení akreditace anebo vyškrtnutí ze seznamu novinářů.

              11         Video studia umístí do svého záznamu logo Drift Challenge a po závodu dodají do 7 dní na mail josef.strnad@drifting.cz odkaz na nahrané video na Youtube ze závodu. Akreditace video studií je limitována maximálním počtem 2 zástupců. V rámci fotodokumentace je nutnost umístit do pravého spodního roku logo Drift Challenge na všechny fotky pořízené v průběhu závodu. Tyto je potřeba vložit na svůj profil na drifting.cz do 7 dní po ukončení závodu ke schválení a až poté je možnost jejich zveřejnění.

              12      Promotér má právo získat kopie všech pořízených fotografií ze závodu, jakož i souhlas s užíváním díla a to bezplatně.